Gezond Natuur Wandelen (GNW)

25 april 2023

Bewegen is gezond én groen doet goed. Het is niet voor niets dat er de laatste tijd steeds meer aandacht uitgaat de leefomgeving en hoe die kan bijdragen aan herstel en voorkomen van fysieke én mentale klachten. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bevestigt de positieve werking van de natuur op de mentale en fysieke gezondheid.

Waarover
In Gezond Natuur Wandelen wordt natuurbeleving én bewegen gecombineerd. De Stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW) heeft al meerdere jaren positieve ervaringen opgedaan op ± 125 locaties in 65 gemeenten, zo ook op 15 locaties in Fryslân.

Gezond Natuur wandelen (GNW) is een concept dat zich richt op het aanbieden van wekelijkse gratis natuurwandelingen aan zoveel mogelijk minder actieve volwassenen. De stichting is geïnspireerd door het Britse Walking for Health, waar wekelijks 70.000 mensen wandelen onder begeleiding van 10.000 vrijwilligers. 

In het concept GNW gaat het per gemeente om het realiseren van regelmatige (liefst wekelijks één of twee) wandelingen in de natuur, verzorgd door een lokaal team van 5-10 vrijwillige begeleiders. De wandelingen kennen verschillende doelen: Beweging, sociaal contact én natuurbeleving in de directe woon/leefomgeving. Tijdens de wandelingen worden korte ‘natuurmomenten’ gerealiseerd. In een goed lopend traject nemen wekelijks ± 20 mensen deel per wandeling.  Iedereen kan meedoen maar de focus ligt op specifieke doelgroepen. Mensen die sociaal zwakker zijn, mensen die eenzaam zijn, of mensen die weinig actief zijn, hebben het meeste baat bij het initiatief.

Samenwerken
De Gezond Natuur Wandel - groepen worden via een inmiddels beproefd stappenplan opgezet vanuit een gezamenlijk initiatief van buurtsportcoaches of welzijnswerkers en GNW waarbij een nauwe samenwerking wordt gezocht met lokale partijen uit de sectoren zorg, welzijn, (wandel)sport en natuur in brede zin. Hierdoor verbindt het project niet alleen de deelnemers met elkaar maar ook de organisaties in het ‘sociale middenveld’.

Eén van de opbrengsten hiervan is dat er een concreet vervolg wordt gegeven aan een beweegadvies waartoe zorgverleners, praktijk-ondersteuners, welzijnswerkers GLI-aanbieders zelf niet in staat zijn. Dit geldt ook voor mensen die te kampen hebben met eenzaamheid en die het advies hebben gekregen te gaan werken aan het versterken van hun sociale netwerk.

Zo wordt er met elkaar en voor elkaar gewerkt aan een actieve en gezonde leefstijl met een actieve benutting van de openbare ruimte. GNW brengt op een faciliterende manier vermelde organisaties en mensen met elkaar én de natuur in verbinding én in beweging. In de praktijk blijkt met regelmaat dat vermelde partijen elkaar nog onvoldoende weten te vinden, GNW zorgt voor deze verbinding.

Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen de basis voor het begeleiden van de wandelingen, uitzetten van de routes en het zorgen voor natuurmomenten. Hiervoor krijgen ze een aantal cursussen aangeboden. Er wordt aangesloten bij bestaande wandelgroepen waar mogelijk. De begeleidersgroepen worden binnen een jaar (en vaak al veel eerder) verzelfstandigd, zodat zij met minimale begeleiding en o.a. een speciale voor hen ingerichte website vanuit GNW jaarlijks honderden mensen (blijvend) aan het wandelen krijgen.

Ervaring
De ervaring leert dat er duurzame wandelgroepen ontstaan met deelnemers en begeleiders die vele jaren blijven wandelen. Ongeveer 88% van de deelnemers blijft meerdere jaren meelopen. Terwijl 90% dit trouw én regelmatig doet, 10% loopt incidenteel mee. Dat zowel vrijwilligers als deelnemers het leuk vinden blijkt ook uit het feit dat bijna alle sinds 2014 gestarte groepen nog lopen.  De ervaring leert ook dat deelnemers elkaar ook buiten de reguliere GNW-wandelingen om opzoeken en verder, langer en meer gaan wandelen en andere gezamenlijke activiteiten oppakken.

Hoewel vaak gestart wordt op één locatie in een dorp of stad, heeft GNW ook een uitstralingseffect naar de omliggende dorpen. Zowel vrijwilligers als deelnemers zijn niet alleen afkomstig uit het dorp waar de wandeling wordt georganiseerd, maar komen ook vanuit omliggende dorpen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe Gezond Natuur Wandelen ook bij u kan worden opgestart, of als het al loopt, een extra boost kan worden gegeven? Neem dan contact op met de projectleiders van Gezond Natuur Wandelen in Fryslân: Tjisse Brookman via info@tjissebrookman.nl of 06-12876760 of Anja de Haan via anjadehaan82@gmail.com of 06-26428874. Of kijk op www.gezondnatuurwandelen.nl voor meer informatie.