Rapport aangescherpte ambities Nationaal Preventieakkoord

29 april 2021

In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) staan ambities om in 2040 het aantal rokers, problematisch alcoholgebruikers en mensen met overgewicht terug te dringen.

Aanscherpingen
Uit een inschatting van het RIVM bleek eind 2018 dat een deel van de ambities met het huidige pakket aan afspraken niet kan worden gehaald. Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om te onderzoeken welke aangescherpte NPA-afspraken en/of aanvullende maatregelen substantieel kunnen bijdragen aan het behalen van de ambities van het NPA. In dit rapport worden deze aangescherpte en nieuwe maatregelen gepresenteerd.

Extra aandacht voor overgewicht en alcohol
Er wordt uitgebreid ingegaan op de twee thema's waar de geschatte impact van het huidige NPA het verst weg ligt van de overeengekomen ambities: overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik is (internationale) literatuur geraadpleegd en zijn experts uitgevraagd door middel van drie rondes met online vragenlijsten. Voor het thema roken is enkel de literatuur geraadpleegd, met een focus op jongeren en zwangere vrouwen.