Tabak nog altijd grootste vermijdbare oorzaak van sterfte in Nederland

04 maart 2022

Uit het 'Netherlands: Country Health Profile 2021' van de OECD, blijkt dat een op de vijf sterfgevallen in Nederland in 2019 het gevolg was van tabaksgebruik. Hiermee zit Nederland flink boven het Europees gemiddelde (21% in Nederland versus 17% in de EU). De Nederlandse sterftecijfers door longkanker en de longziekte COPD behoren zelfs tot de hoogste in Europa!

Zorgbudget inzetten op preventie
Slechts 3 procent van het Nederlandse zorgbudget gaat volgens de OECD naar preventie, terwijl de uitgaven voor langdurige zorg in Nederland bijna twee keer zo hoog zijn als in de rest van Europa. Als Nederland de zorgkosten wil verlagen, zal het in de toekomst enorme besparingen kunnen doen door nú op preventie in te zetten.

Urgentie Rookvrije Generatie
Nu beoogt de Nederlandse overheid via het Nationaal Preventieakkoord in 2040 een rookvrije generatie te bereiken. Er is sprake van een rookvrije generatie als minder dan 5 procent van de bevolking en geen enkele jongere nog rookt. Andere landen zoals Nieuw-Zeeland, Ierland, Groot-Brittannië en Finland beogen dat al in 2025 (eerste twee) of 2030 (laatste twee) voor elkaar te hebben. Hoe sneller die generatie er is, hoe minder mensen sterven aan de gevolgen van tabaksgebruik. De nieuwe staatssecretaris van Jeugd en Preventie, Maarten van Ooijen (ChristenUnie), heeft met de steun in de rug van het OECD-rapport, alle reden om bovengenoemde preventiemaatregelen prioriteit te geven.
Meer informatie is te vinden via Tabak Nee.

Enkele resultaten 'Netherlands: Country Health Profile 2021'
Volgens het 'Netherlands: Country Health Profile 2021' leven mannen in Nederland bijna twee jaar langer dan het Europese gemiddelde, terwijl Nederlandse vrouwen juist vijf maanden korter leven. Dat laatste gegeven is toe te schrijven aan de nalatenschap van een hoge rookprevalentie onder vroegere generaties, waardoor het aantal vrouwen met longkanker is toegenomen.

Aantal rokers in Nederland
Het aantal rokers daalt in Nederland mondjesmaat. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2020 nog 20 procent van de 18-plussers rookte (in 2015 was dit 26 procent). Er blijkt een groot verschil in opleidingsniveau te zijn. Onder hoogopgeleiden rookt slechts 10 procent van de volwassenen boven de 25 jaar, terwijl dat onder vmbo-opgeleiden 25 procent is. Dat zulke gemiddelden een vertekend beeld geven bewijst het staatje op volksgezondheidenzorg.info met de prevalentiecijfers naar leeftijd, geslacht en opleiding. Daaruit blijkt dat bijna 57 procent van de laagopgeleide mannen tussen 25 en 44 jaar rookt.