"None of us is as smart as all of us"

06 september 2022

Er zijn nog altijd grote gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen (Rijksoverheid, 2020). Zo zijn lager opgeleiden in onze samenleving veel slechter af dan hoger opgeleiden als het om gezondheid gaat. De cijfers zijn onthutsend en de urgentie is meer dan duidelijk: ongeveer zes jaar eerder overlijden en jezelf vijftien jaar langer ongezond voelen (WRR, 2018). Binnen de Friese Preventieaanpak willen we een goede gezondheid en een gelukkig leven met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

Hoe impact maken?
Hoe mooi zou het zijn als er een platform is waar alle professionals integraal op het bevorderen van gezondheid en welzijn kunnen samenwerken? Alleen zo kunnen we gezamenlijk meer impact op preventie in Fryslân maken. Het wiel hoeft immers niet opnieuw uitgevonden te worden. Er is al veel kennis en ervaring her en der beschikbaar. Vandaar dat de samenwerkende organisaties binnen de Friese Preventieaanpak de handen ineen hebben geslagen om een online samenwerkingsplatform te realiseren: Een verbindend platform toegankelijk maken voor organisaties en professionals die aan onze ambitie willen bijdragen op wat voor manier dan ook.

Wat is het online samenwerkingsplatform?
Via ons gezamenlijke platform ondersteunen we samenwerking en verbinding door alle vraagstukken van organisaties en professionals, (beleidsadviseurs, ervaringsdeskundigen etc.) over preventie in gezondheid en welzijn in Fryslân samen te brengen. Dit met als doel om van elkaar te leren op preventie door WETEN wat werkt, DELEN wat werkt en DOEN wat werkt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier samen hét verschil kunnen maken in gezondheid en welzijn voor alle inwoners in Fryslân: van lyts, jong, grut en wiis.

None of us is as smart as all of us
In mei 2022 is ons platform live gegaan. Het aantal professionals wat zich aanmeldt, groeit sindsdien per dag. Op ons platform werden gelijk de eerste interessante publicaties en onderzoeken gedeeld. Ook de nodige vragen werden gesteld (en antwoorden gegeven!). Een kwartiermaker vroeg zich via ons platform af of iemand Friese huisartsen kent met een sterke affiniteit met armoede en schulden. Deze vraag werd iedere dag door steeds meer leden bekeken, er werden professionals getagt en de vraag werd vrij snel beantwoord. Een typisch voorbeeld van 'none of us is as smart as all of us'. Vandaar ons mantra 'WETEN - DELEN - DOEN'.

Aan de slag binnen de groepen
Inmiddels zijn de coalitietrekkers voor de groepen aangesteld, getraind en is er een begin gemaakt met het inrichten van de groepen (ook wel coalities genoemd) ‘Positieve gezondheid’, ‘Mentale gezondheid’, ‘Gezonde leefomgeving’, ‘Financieel gezond’, ‘Ouderschap’, ‘Wijkaanpak’, ‘Participatie’, ‘Laaggeletterdheid’ en ‘Gezond leven’. Via ons platform kunnen professionals in deze coalities binnen eigen expertise in een besloten groep samenwerken. Zo organiseert men onder andere in de coalitie 'Mentale gezondheid' binnenkort diverse werksessies. In de coalitie 'Ouderschap' komen de leefstijlprogramma's ‘Kansrijke Start’ en ‘Nu Niet Zwanger’ samen. Iedere dag zien we volop activiteiten in de groepen plaatsvinden.

Ons eerste webinar
Via ons platform worden online en fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Zo organiseerde de Friese Preventieaanpak, samen met Sûnenz en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân, in juli 2022 het eerste webinar over het belang van mobiliteit van en voor Friese ouderen. Het blijkt dat het organiseren van events een positief effect heeft op de toename van het aantal leden wat uiteindelijk leidt tot meer interactie op het platform en binnen de groepen. Professionals die het platform hebben 'gevonden' door bijvoorbeeld het bijwonen van dit webinar, komen nu terug om kennis met andere professionals te delen en ervaringen uit te wisselen. Juist door dit sneeuwbaleffect, maken we samen meer impact op preventie!

Het platform in de toekomst
Eén van de doelstellingen is het verder uitbreiden van de mogelijkheden voor de coalities. Zo wordt het mogelijk om intervisies en e-learnings te volgen binnen deze groepen. Ook het verder uitbreiden van de Kennisbank heeft prioriteit. Daarnaast hopen we de stijgende lijn vast te houden in het aantal deelnemers op ons platform en in de groepen, wat weer leidt tot meer interactie. Een sociale kaart op ons platform moet ervoor zorgen dat professionals in Fryslân elkaar nog gemakkelijker kunnen vinden. Zeer binnenkort hopen we op de lancering van onze app: Dit maakt het gebruik van ons online samenwerkingsplatform overal mogelijk.

Aanmelden
Op dit moment wisselen meer dan 160 professionals hun expertise en ervaringen al uit via ons samenwerkingsplatform. Wilt u ook met ons impact op preventie in gezondheid en welzijn maken? Dan bent u van harte welkom om samen te werken op ons platform. Aanmelden kan via deze link.

Deze blog is geschreven door Reina Catharina Denkers, Channelbeheerder Friese Preventieaanpak.