Ga naar de inhoud

Gedachtegoed 'Positieve gezondheid'

Door gebruik te maken van gedachtegoed Positieve Gezondheid wordt het mogelijk om anders te denken en te doen.

Gezondheid is vanuit deze blik meer dan alleen je lichaamsfuncties, je sociaal en mentaal welbevinden horen ook erbij, en is een manier om vooral gezondheid te stimuleren. De focus ligt op mogelijkheden in plaats van de beperkingen en spreekt zoveel mogelijk aan op eigen motivatie en drijfveren.

Door gezondheid op deze manier te benaderen worden andere gesprekken tussen professionals en inwoners gevoerd en wordt het beschermen en bevorderen van gezondheid een groter beleidsonderwerp voor gemeenten, zorgorganisaties en  zorgverzekeraar. 

Het gedachtegoed is gericht op kennisdeling over positieve gezondheid, ervaringen in de provincie uitwisselen, gerichte gezamenlijke onderzoeksagenda en het toewerken naar een actieprogramma op domeinoverstijgende samenwerking gericht op de transitie naar een Positief Gezonde Provincie Fryslân. Daarnaast is er informatie te vinden over uitrol van de Ketenaanpak Welzijn op Recept in de provincie.

Samenwerken
Wilt u met ons samenwerken? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons lerend netwerk via ons online samenwerkingsplatform. Via deze link komt u direct terecht in de open groep.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op met Julia Wijnia (aanjager ‘Positieve gezondheid’)


Ketenaanpak 'Welzijn op Recept'

Over de ketenaanpak
Welzijn op Recept (WoR) is een ketenaanpak binnen het gedachtegoed 'Positieve gezondheid'. Het doel binnen de ketenaanpak is dat alle inwoners met psychosociale problemen passende ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, wat leidt tot een hoger welbevinden en een afname van onnodig zorggebruik. De ketenaanpak helpt bij het starten, uitvoeren monitoren en evalueren van WoR en moet bijdragen aan een efficiënte en waar mogelijk eenduidige implementatie van WoR.

Samenwerken
Binnen de ketenaanpak willen we regionaal opstellen om lokaal te versnellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een learning community (ons samenwerkingsplatform). Wilt u zich ook aansluiten bij ons netwerk? U bent van harte welkom! U vindt ons op het samenwerkingsplatform onder de groep ‘Breed gedachtegoed Positieve gezondheid’. Klik hier om deel te nemen.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een vraag over WoR? U kunt contact opnemen met Mathilde Winsser (ketenregisseur 'Welzijn op Recept').