Ga naar de inhoud

Ons gedachtegoed

Binnen de Friese Preventieaanpak streven we naar een goede gezondheid, welzijn en gelijke kansen voor iedereen in alle levensfases: van lyts, jong, grut en wiis. Dit doen we door co-creatie van een sterke sociale basis in dorpen, wijken en steden in Fryslân met Positieve Gezondheid en preventie als leidende principes voor de coalities en ketenaanpakken.

Versterken sociale basis

Er is een complete aanpak nodig per dorp, wijk of stad met een stevige sociale basis oftewel ‘De Mienskip’ zoals we die noemen in Fryslân. De Mienskip draait om betekenisvolle ontmoeting, onderlinge verbondenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. We geloven erin, en er komt steeds meer bewijs voor, dat deze verbondenheid en ontmoeting belangrijk is voor de verandering van zorg naar gezondheid en welzijn van onze inwoners. Die verandering begint met een veerkrachtiger samenleving. We richten onze aandacht daarom op het versterken van de sociale basis in Fryslân door co-creatie met alle betrokkenen: we maken de weg vrij voor 'De kracht van de Mienskip'.  

Het is belangrijk om met elkaar in contact te komen als inwoners van alle leeftijden en achtergronden, passend bij lokale situatie en behoeftes van inwoners. Dat kan door als inwoner activiteiten te ondernemen, of samen met anderen, of met een steuntje in de rug vanuit instituties zoals cultuur, sport, zorg of welzijn. 

Deze praatplaat laat zien hoe het versterken van de sociale basis smeerolie is voor een gezonde samenleving en dat deze gezien wordt als een kloppend hart in elke wijk of dorp.

 

Meer over sociale basis

 

 


Gedachtegoed 'Positieve gezondheid'

Het brede gedachtegoed Positieve gezondheid levert een bijdrage aan alle levensfases en doelstellingen van de Friese Preventieaanpak, bijvoorbeeld daar waar het gaat om veerkracht, balans, brede blik en een zo goed mogelijke gezondheid. Binnen de Friese Preventieaanpak zetten we in op de vorming van een stevig netwerk van professionals, die elkaar versterken om het gedachtegoed verder te brengen in Fryslân. Deze benadering sluit aan bij de leefwereld van inwoners en draagt bij aan het verkleinen van de verschillen in gezondheid en welzijn tussen de Friese inwoners.

 

 

Meer over Positieve Gezondheid


Het Friese Preventiemodel

Over het Friese Preventiemodel
Omdat er behoefte was aan een gezamenlijke visie en eenduidige preventiestrategieën, heeft een werkgroep van Friese gemeenten en GGD Fryslân het Friese Preventiemodel ontwikkeld om dit te ondersteunen. Dit model helpt bij het spreken van één taal binnen het sociaal domein en bij het doelgericht voorkomen of beperken van problemen.

 

De niveaus van preventie
Het Friese Preventiemodel omvat de verschillende niveaus van preventie: universele preventie, selectieve preventie, geïndiceerde preventie en zorg & hulpgerelateerde preventie.

  • Universele preventie: heeft als doel actief de gezondheid, het welbevinden en de participatie van de bevolking te bevorderen en te beschermen.
  • Selectieve preventie: heeft als doel voorkómen dat personen met één of meerdere risicofactoren voor een bepaalde aandoening of situatie daadwerkelijk ziek worden, minder welbevinden ervaren en/of minder participeren.
  • Geïndiceerde preventie: heeft als doel voorkómen dat beginnende klachten of problemen verergeren tot een aandoening, vermindering van het welbevinden en/of verminderde participatie.
  • Zorg- & hulpgerelateerde preventie: heeft als doel voorkómen dat een bestaande aandoening of situatie leidt tot complicaties, beperkingen, verminderde participatie, een verminderd welbevinden of sterfte.