Rookvrije Generatie Fryslân

Rookvrije Generatie Fryslân

De ambitie van Rookvrije Generatie Fryslân is dat kinderen in Fryslân vanaf 2022 rookvrij opgroeien en dat per 2040 geen kinderen meer roken. Rookvrij opgroeien vraagt een doorlopende aanpak op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Als organisatie voor de publieke gezondheid heeft GGD Fryslân preventie van roken al sinds lange tijd op de agenda staan. Per 2019 zijn initiatieven op dit gebied gebundeld in het programma Rookvrije Generatie Fryslân. De focus van dit programma ligt op het rookvrij maken van (kind)omgevingen. Onderdeel daarvan is ondersteuning bij stoppen met roken

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact op via rookvrijegeneratie@ggdfryslan.nl. U vindt ook meer informatie op de website. 

Naar de website

Aanbod stoppen-met-rokenzorg Fryslân 

Sociale kaart
Vanuit Rookvrije Generatie Fryslân is een sociale kaart ontwikkeld waarop het aanbod van stoppen-met-rokenzorg in Fryslân in kaart is gebracht. Het doel van dit actuele overzicht is om de toegankelijkheid van stoppen-met-rokenzorg te verbeteren. Voor professionals en verwijzers is dit een hulpmiddel waar stoppen-met-rokenzorg geboden wordt om mensen, die willen stoppen met roken, goed door te kunnen verwijzen. Bent u een stoppen-met-roken coach en staat u nog niet op deze sociale kaart? Neem dan contact met ons op via rookvrijegeneratie@ggdfryslan.nl.

Ga naar de sociale kaart stoppen-met-rokenzorg-Fryslân

Gemaakte stappen en plannen voor de komende jaren

Rapportage programma Rookvrije Generatie Fryslân 2019-2022 
In de periode 2019 t/m 2022 heeft programmateam Rookvrije Generatie Fryslân samen met ketenpartners mooie stappen gezet voor de Rookvrije Generatie Fryslân. In deze rapportage is te lezen wat er allemaal bereikt is van 2019 t/m 2022 en welke ambities (mede door de coronaperiode) een langere looptijd nodig hebben.  

eindrapportage Rookvrije Generatie Fryslân 2019-2022

Meerjarenplan programma Rookvrije Generatie Fryslân 2023-2026

Om de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord (dat er in 2040 geen enkel kind meer begint met roken, dat geen enkele zwangere vrouw rookt en het percentage volwassen rokers is teruggedrongen naar minder dan 5%) te bereiken is het noodzakelijk om te blijven investeren in het programma Rookvrije Generatie Fryslân. Het kost tijd om niet-roken de norm te laten worden en om de sociale norm voor een rookvrij voorbeeld voor de jeugd te realiseren. Organisaties, professionals en inwoners worden gevraagd hieraan hun medewerking te verlenen door zelf het goede voorbeeld te geven, locaties waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn rookvrij te maken en op een positieve manier rokers aan te spreken die zich niet aan het rookvrije beleid houden. Want ondanks alle maatregelen die op landelijk en lokaal niveau gerealiseerd zijn de afgelopen jaren, zijn er nog steeds plekken in onze provincie waar kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Om te zorgen dat zij rookvrij kunnen opgroeien, dient de aanpak dan ook verder voortgezet te worden. Kinderen die rookvrij opgroeien leven langer en in betere gezondheid, ze hebben een betere kwaliteit van leven, ervaren minder ziektelast en kunnen langer participeren in het arbeidsproces. In het meerjarenplan is beschreven welke activiteiten het programmateam in de periode 2023-2026 wil ontwikkelen om samen tot een Rookvrije Generatie Fryslân te komen.

Meerjarenplan Rookvrije Generatie Fryslân

Informatie over derdehandsrook en vapen

Infographic derdehands rook  
Deze infographic laat zien wat derdehands rook is en waarom dit zo schadelijk is voor jonge kinderen. Ook zie je dat stoppen met roken de beste oplossing is om derdehands rook te voorkomen. Bekijk wat je kunt doen als zorgprofessional.

Infographic derdehands rook

Informatieblad over vapen 
Uitleg over wat vapen is, wat er bekend is over de risico’s ervan, het verschil tussen roken en vapen, bijwerkingen en wet- en regelgeving.

Informatie over vapen voor ouders en professionals

Borging van stoppen-met-rokeninterventies in gemeenten

Borging van stoppen-met-rokeninterventies in gemeenten

Het doel van deze handreiking is dat gemeenten en GGD-en meer kennis en inzicht hebben in hoe ze SMR-ondersteuning voor de langere termijn kunnen inzetten en borgen.

Subdoelen zijn:

  • dat deze partijen beschikking hebben over handvatten voor het inzetten van en werving voor erkende stoppen-met-rokeninterventies voor mensen in een lagere sociaaleconomische positie;
  • dat zij deze aanpak (via professionele netwerken) kunnen borgen;
  • dat zij positief staan tegenover investeren in het bereiken en laten instromen van mensen in een lagere sociaaleconomische positie in passende stoppen-met-rokeninterventies.

De handreiking is gericht op een breed publiek, bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars, GGD-en, aanbieders stoppen-met-roken-ondersteuning, eerstelijnszorg en welzijnsaanbieders.

Handreiking Borging van stoppen met rokeninterventies in gemeenten

Resultaten Locatiemonitor gemeenten 2023
In de factsheet en het rapport vindt u de resultaten van de Locatiemonitor gemeenten 2023 met betrekking tot Rookvrije Generatie.

Locatiemonitor Gemeenten 2023

Factsheet Resultaten Locatiemonitor